Ostatnie Newsy: NABÓR NA STANOWISKO MECHANIKA LOTNICZEGO / Walne Zebranie / uchwała nr.1 Zarządu SML / Walne Zebranie Wyborcze / walne zgromadzenie / praca dla B1 B737NG w Niemczech / SZKOLENIE NA Q400 / LWS-6 "Żubr" artykuł dr pil. Jakub Marszałkiewicz / Walne Zebranie Wyborcze /
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.


&1

1.Stowarzyszenie będzie działać pod nazwą „Stowarzyszenia Mechaników Lotniczych” zwany dalej w skrócie SML lub Stowarzyszenie.
2.Zrzeszać będzie osoby, które wyrażą akces przystąpienia oraz są częścią naziemnego personelu lotniczego licencjonowanego, nie licencjonowanego i pomocniczego, posiadającego obywatelstwo polskie jak i inne.


&2

1.Stowarzyszenie Mechaników Lotniczych,posiada osobowość prawną.
2.Stowarzyszenie działa na podstawie prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, a przede wszystkim na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach „ (Dz.U.Nr.20 poz.104 z jej późniejszymi zmianami).
3.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Wspólnoty Europejskiej oraz pozostałe kraje Świata, a siedziba jego władz mieści się pod adresem ul. Szkolna 28, 05-822 Milanówek.


&3

1.Stowarzyszenie może być członkiem podobnych organizacji międzynarodowych, oraz krajowych o tych samych i podobnych celach i zadaniach lub współpracować z nimi.
2.Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie popularyzacji zawodu mechanika lotniczego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


&4.

1.Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać odznaki i pieczęcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 2
Cele i formy działania.


&5

1.Celem Stowarzyszenia jest:
-promowanie i podnoszenie jakości pracy mechanika lotniczego
-wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy na temat obsługi samolotów cywilnych
-organizowanie szkoleń specjalistycznych zgodnie z europejskimi przepisami Prawa Lotniczego korzystając z pomocy certyfikowanego personelu krajowego jak i zagranicznego.
-wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia przy poszukiwaniu pracy w kraju i zagranicą.
-pomoc i ochrona prawna członków Stowarzyszenia.
-wspieranie inicjatyw społecznych członków Stowarzyszenia.
1.1 Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia.
-wydawanie przez Zarząd Stowarzyszenia kwartalnego biuletynu informacyjnego
- współpraca z stowarzyszeniami i organizacjami branży lotniczej oraz instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie i przestrzeganie prawa lotniczego
-współpraca z organizacjami szkoleniowymi w zakresie szkoleń wymaganych przez nadzory lotnicze oraz pracodawców mających na celu podniesienie kwalifikacji oraz uzupełnienie wiadomości
-współpraca z firmami pośrednictwa pracy oraz nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami
-zapewnienie pomocy prawnej w sytuacjach tego wymagających przez wynajętego do tego celu prawnika lub kancelarię prawną
-pomoc w organizacji i wspieranie finansowe inicjatyw społecznych członków Stowarzyszenia
2.Działalność Stowarzyszenia opiera się na nieodpłatnej pracy wszystkich członków.
3.Do prac, które nie mogą być wykonane przez członków Stowarzyszenia społecznie, Stowarzyszenie ma prawo zatrudni ć specjalistów i podmioty gospodarcze.
4.Dla zapewnienia środków finansowych Stowarzyszenie ma prawo prowadzić działalność gospodarczą, korzystać z dotacji, darowizn i innych źródeł finansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.


&6

1.Stowarzyszenie zrzesza:
-członków zwyczajnych
-członków honorowych
-członków wspierających
2.Członkiem zwyczajnym może być osoba, która jest lub była członkiem licencjonowanego personelu lotniczego oraz personelu pomocniczego obsługi naziemnej samolotów.
3.Przyjęcie członka zwyczajnego dokonuje zarząd na podstawie złożonej pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i rekomendacji, co najmniej 3 członków.
4.Członkami Honorowymi mogą być:
- obywatele polscy oraz innych państw, posiadający wybitne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia i lotnictwa cywilnego.
- godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu
5.Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna oraz inne organizacje Polskie i zagraniczne będące zainteresowane wspieraniem działania Stowarzyszenia.
6.Członkowie wspierający mają takie same prawa jak i członkowie zwyczajni z wyjątkiem praw opisanych w paragrafie 7 punkt 1 podpunkty a, d, e.
7.O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd.
8. Członkowie zwyczajni opłacają składki obowiązkowo, a wspierający dobrowolnie.


&7

1.Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a. członek zwyczajny i honorowy – wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia.
b. uczestniczyć we wszystkich formach działania Stowarzyszenia wynikających z realizacji zadań statutowych.
c. zgłaszać opinie, wnioski, postulaty związane z działalnością Stowarzyszenia.
d. posiadać legitymację członkowską i odznakę przynależności do Stowarzyszenia.
e. zaskarżać uchwały organów Stowarzyszenia dotyczących spraw członkostwa.
2. Członek zobowiązany jest do:
a. przestrzegania zasad określonych w statucie oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
b. uczestniczenia w pracach związanych z realizacja celów statutowych i programów działania Stowarzyszenia.
c. terminowego opłacania składek członkowskich.
3. Członkostwo zwykłe honorowe i wspierające wygasa, gdy:
a. członek przekaże zarządowi pisemną rezygnację
b. członek zostanie wykluczony na podstawie uchwały Walnego Zebranie zwykłą większością głosów.
c. nastąpi likwidacja lub rozwiązanie Stowarzyszenia.
d. nastąpi śmierci członka Stowarzyszenia.
4. Przywrócenie członkostwa może nastąpić nie wcześniej niż po 1 roku od momentu rezygnacji lub utraty członkostwa na wniosek osoby zainteresowanej, po przejściu pełnej procedury rekrutacyjnej.


Rozdział 4
Władze stowarzyszenia


&8

1.Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie członków
b. Zarząd Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata
3. W momencie ustąpienia któregoś z członków Władz Stowarzyszenia, uzupełnienie składu dokonuje się spośród kolejnych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w wyborach do tego organu, a w przypadku braku w/w kandydatów wybory uzupełniające dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu.
4. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów.
5.Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie mandatu.
6.Głosowanie niejawne przeprowadza się na wniosek połowy obecnych członków Stowarzyszenia.
7.Wyboru Władz Stowarzyszenia zawsze dokonuje się w głosowaniu w sposób niejawny i w trybie ustalonym w czasie Walnego Zebranie.


&9

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Walne Zebranie jako najwyższa Władza Stowarzyszenia zostaje ustanowiona w celu ustalania działalności merytorycznej, organizacyjnej i gospodarczej oraz dokonywania oceny działalności jego organów wykonawczych i poszczególnych członków.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
a. Walne Zebranie zwyczajne może być: sprawozdawczo-wyborcze lub sprawozdawcze.
- sprawozdawczo - wyborcze zwołuje Zarząd po upływie kadencji, jednak nie później jak po upływie miesiąca od zakończenia kadencji.
- sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 31 grudnia, - w momencie nie zwołania Walnego Zebrania w/w terminach Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołania takowego, co może skutkować odwołaniem Zarządu i nowe wybory.
b. nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub głosami 10% członków Stowarzyszenia z podaniem spraw, które mają być omawiane w trakcie zgromadzenia lub na skutek ustąpienia prezesa Zarządu wybranego przez Walne Zebranie.
- Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Nadzwyczajne Zebranie w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania polecenia lub żądania jak w ustępie pierwszym.
- obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.
4. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne:
a. przy obecności, co najmniej połowy członków
b. przy braku wymaganej liczby członków może się odbywać w drugim terminie tego samego dnia po półgodzinnej przerwie przy zgodzie obecnych członków.
c. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków
d. głosowanie nad uchwałami wymagającymi bezwzględnej ilości głosów może być przeprowadzone przy pomocy urny lub poczty elektronicznej e-mail lub obu sposobów jednocześnie.
5.Walne Zgromadzenie jest kompetentne w:
a. podejmowaniu uchwał programowych Stowarzyszenia, a przede wszystkim Statutu i jego zmian.
b. rozpatrywaniu i zatwierdzaniu sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych powołanych organów Stowarzyszenia
c. udzielaniu absolutorium władzom Stowarzyszenia
- w przypadku braku absolutorium władze Stowarzyszenia nie mogą dalej pełnić swoich funkcji jak i nie mogą brać udziału w ponownych wyborach do władz Stowarzyszenia.
d. rozpatrywaniu zgłoszonych w trakcie obrad wniosków i podejmowaniu stosownych uchwał
e. dokonywaniu wyboru i odwoływaniu Prezesa oraz członków Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej.
f. rozpatrywaniu odwołań od uchwał zarządu
g. nadawaniu członkostwa honorowego.
h. podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i rozdysponowaniu jego majątku


&10

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania.
a. Zarząd składa się z prezesa oraz dowolnej liczby członków ustanowionych przez Walne Zebranie.
b. Zarząd powoływany jest przez Walne Zebranie na okres 2 lat.
2. Ustanowiony Zarząd wybiera z siebie Prezydium Zarządu (uwzględniając uprzedni wybór Prezesa) w skład, którego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik.
3. Ukonstytuowanie się Zarządu powinno nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zebrania.
4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia, otrzymują jedynie zwrot kosztów poniesionych w trakcie pełnienia obowiązków statutowych.
5. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę.


&11

1.Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Uchwały Zarządu są ważne pod warunkiem, że w posiedzeniu brało udział, co najmniej 2/3 członków zarządu.
3. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, jeżeli liczba głosów jest równa przeważa głos prowadzącego posiedzenie.
4. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
5. W czasie pomiędzy posiedzeniami Zarządu władzę w Stowarzyszeniu stanowi Prezydium Zarządu.
6. W kompetencji Zarządu są wszystkie sprawy związane z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia z wyjątkiem tych, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania, czyli:
a. realizacja wszystkich uchwał, jakie zapadły w trakcie Walnego Zebrania.
b. realizacja przedsięwzięć przewidzianych planem działania Stowarzyszenia.
c. opracowanie projektów przedsięwzięć działalności Stowarzyszenia.
d. prowadzenie działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
e. zawieranie umów w granicach kompetencji nadanych przez Walne Zebranie.
f. przyjmowanie i skreślanie członków.
g. opracowywanie sprawozdań z rocznej działalności Stowarzyszenia.
h. przygotowywanie sprawozdań i spraw do rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie, oraz posiedzeń Walnego Zebrania.
i. przygotowanie preliminarzu spodziewanych wydatków niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia.
j. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz centralnych państwa w sprawach dotyczących Prawa Lotniczego.
k. określenie potrzeb i zakresu współdziałania z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.
l. występowanie do władz centralnych i naczelnych państwa w sprawach dotyczących Prawa Lotniczego i zawodowej działalności członków Stowarzyszenia.
m. współdziałanie z odpowiednimi organizacjami w kraju i za granicą.
n. wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu.


&12

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz kontaktach z organami administracji publicznej uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu. Umowy i porozumienia, wywołujące zobowiązania finansowe muszą być zaakceptowane przez Prezesa i Skarbnika oraz przez nich podpisane.
2. Wice prezes przejmuje obowiązki prezesa w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz sporządza protokóły z posiedzeń Zarządu, prowadzi zbiór protokołów z Walnych Zebrań i Zarządu, prowadzi korespondencje, ewidencje członków i prowadzi wszystkie sprawy biurowe związane z działalnością Stowarzyszenia.
4. Skarbnik czuwa nad prawidłową realizacją budżetu, ściąga wszelkie przypadające na Stowarzyszenie opłaty i prowadzi lub nadzoruje wszelką dokumentację finansowo - księgową.


&13

1. Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na okres działalności Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny powołana przez Walne Zebranie ma obowiązek przynajmniej 2 razy w roku sprawdzić prawidłowość działalności statutowej Stowarzyszenia, a w szczególności działalności organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Zarządu.
3. Komisja rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych w trakcie swoich posiedzeń.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie są z tego tytułu wynagradzani.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej po skończonej kadencji mogą być wybierani ponownie pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę.


Rozdział 5
Majątek stowarzyszenia


&14 1.Na majątek Stowarzyszenia składa się:
a. środki trwałe
b. wyposażenie i materiały
c. fundusze
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. wpływy ze składek członkowskich
b. dochody z majątku
c. dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
d. inne dochody
3. Fundusze są przeznaczane na działalność statutową oraz na potrzeby organizacyjne Stowarzyszenia.
4. Wysokość minimalnej składki jest ustalana przez Walne Zebranie.
5.Umowy i porozumienia wywołujące zobowiązania finansowe muszą być zaakceptowane przez prezesa i skarbnika i przez nich podpisane.
6. Działalność finansowa Stowarzyszenia musi być prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem.


Rozdział 6
Warunki i sposób rozwiązania stowarzyszenia


&15

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez Walne Zebranie ilością 2/3 głosów przy obecności minimum połowy członków.
2. Po podjęciu uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie powierza tę czynność Zarządowi lub powołuje Komisję Likwidacyjną.
3.O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji decyduje Walne Zebranie.
4. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza się zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa.


Rozdział 7
Postanowienia końcowe


&16

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2.Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane tylko uchwałą podjętą przez Walne Zebranie w obecności 2/3 członków a przy braku odpowiedniej ilości członków jak w &9 pkt.4d.
3.Niniejszy Statut został zaakceptowany i sygnowany podpisami członków na zebraniu założycielskim.
REKLAMA:
Copyright © 2007 www.smlpoland.eu All rights reserved.
Designe by Air Production
Firefox 3